วัตถุประสงค์ของสมาคม

 1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการโบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเลและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
 2. สนับสนุน และช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกัน  ในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์  สอดคล้อง  และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เกี่ยวกับโบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเลที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ  เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ
 3. ทำการวิจัย เกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจ ประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์แลกเปลี่ยน และเผยแผ่ความรู้ในทางวิชาการตลอดจนโบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเลสาร การค้าอันเกี่ยวกับการวิสาหกิจนั้นๆ 
 4. ขอโบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเล หรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ที่ประสงค์  ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
 5. ส่งเสริมคุณภาพของโบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเลที่ผลิต หรือจำหน่ายโดยผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่เป็นสมาชิกให้เข้ามาตราฐาน ตลอดจนวิจัย และปรับปรุงวิธีการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งโบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเล
 6. ร่วมมือกับรัฐบาล ในการส่งเสริมการค้าโบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเล การเงินหรือโบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเลอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุประสงค์
 7. ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้โบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเลมีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาด ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 8. ทำความตกลง หรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจ ประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ที่ประสงค์ ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
 9. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิก กับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
 10. ไม่มีวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียด หรือโต๊ะสนุกเกอร์
 11. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดในการประกอบโบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเลอสังหาริมทรัพย์
 12. ให้คำปรึกษา ด้านการตลาด แก่ผู้ประกอบโบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเลด้านอสังหาริมทรัพย์
 13. จัดทำโบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเลด้านการตลาดเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจทางด้านการตลาด
 14. จัดอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร ที่รับผิดชอบด้านการตลาด ในโบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเลที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์
 15. ประสานงานกับสถาบัน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบโบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเลอสังหาริมทรัพย์
 16. สร้างระบบ การจัดเก็บเอกสาร เกี่ยวกับการตลาดอสังหาริมทรัพย์