นโยบายสมาคมฯ 2558-59

นโยบายและแผนงานสมาคมการโบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเลและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

ฝ่ายบริหาร (อุปนายก  :  คุณภัทราภรณ์  จรูญโรจน์ ณ อยุธยา)

 1. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ประมาณเดือน มีนาคม – เมษายน
 2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม 2 ครั้ง/เดือน
 3. จัดประชุมสมาชิกสมาคม และประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ประมาณเดือน มีนาคม- เมษายน
 4. จัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนและประจำปี เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการทราบเกี่ยวกับด้านการเงินและเพื่อใช้เป็นโบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเลประกอบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ฝ่ายวิชาการ (อุปนายก : คุณณัฐจิตา  พุ่มเงิน)

 1. จัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทางด้านการโบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเลและการตลาด โดยร่วมกับ RE-CU Management โดยจัดปีละประมาณ 2-3 หลักสูตร
 2. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกในหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์
 3. จัดสัมมนาใหญ่ประจำปีทุกปี
 4. ร่วมกับสถาบันต่าง ๆ ในการจัดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการโบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเลและการตลาด


ฝ่ายการตลาด ต่างประเทศ(อุปนายก : คุณเคลย์ตัน เวด)

 1. เผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคม โดยการจัดโบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเล,จัดงานแถลงโบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเล เพื่อให้สมาคมฯเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
 2. ทำแผนการตลาด เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกสมาคมฯ
 3. ร่วมมือกับสมาคม / สถาบันอื่น ในการจัดโบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเลเพื่อหารายได้เข้าสมาคม เช่น จัดงานมหกรรม เป็นต้น
 4. จัดโบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเลการกุศล เพื่อให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อสังคม เช่น บริจาคอุปกรณ์การเรียน , ปลูกต้นไม้ , โบว์ลิ่งการกุศล , กอล์ฟการกุศล เป็นต้น
 5. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก, กรรมการ และที่ปรึกษา ฯลฯ

 

ฝ่ายโบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเลพิเศษ (อุปนายก : คุณสิงขร  จิรวงศ์สวัสดิ์)

 1. จัดโบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเลเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคม เช่น การจัดแรลลี่ , การจัดแข่งขันกีฬา
 2. จัดโบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเลร่วมกับสมาชิกสมาคม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สมาคมให้เป็นที่รู้จัก และหารายได้เข้าสมาคมอีกทางหนึ่ง
 3. รับจัดโบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเลให้กับสมาชิกสมาคม โดยคิดค่าใช้จ่ายในราคาพิเศษ เช่น ทำแผนประชาสัมพันธ์การตลาด การจัดบู๊ธ

 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (อุปนายก : คุณสรินทร์ลดา  ตันติสุข)

 1. เขียนโบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเลประชาสัมพันธ์นายกสมาคม/กรรมการบริหารสมาคม เพื่อให้สมาคมเป็นที่รู้จัก
 2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเลสารของสมาคมให้เป็นที่รู้จักทั้งกับสมาชิกและผู้สนใจในโบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเลอสังหาริมทรัพย์
 3. ร่วมมือกับฝ่ายต่างๆของสมาคม เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเลงานด้านต่างให้สำเร็จลุล่วงและเป็นที่รู้จักทั่วไป
 4. เขียนโบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเลประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆของสมาคม
 5. จัดทำ Art-work งานโฆษณา และป้าย Banner  ต่างๆของสมาคม
 6. Update โบนัสฟรีเกมยิงปลา|สัตว์ใต้ท้องทะเลสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสมาคม เพื่อนำเสนอนายกสมาคม